FAQ

Welke voordelen brengt een fusie voor beide gemeenten?

Fusie kan in twee richtingen bijdragen tot meer bestuurskracht:

 • meer capaciteit of een betere inzet van de ‘middelen’ (personeel, financiën, infrastructuur en netwerk);
 • meer ‘output’ op vlak van interne of externe taakstellingen (betere dienstverlening aan burgers, betere beleidsrealisatie, sterkere interne organisatie).

Om een aantal voorbeelden te geven:

 • meer gespecialiseerd personeel;
 • betere back-up van eenmansdiensten;
 • betere benutting van infrastructuur, of onderlinge specialisatie in uitrusting van zalen (cultuur, sport,…);
 • kostenbesparing door het delen van vaste kosten (communicatie, vertegenwoordiging,…);
 • meer stafpersoneel voor de beleidsvoorbereiding en -evaluatie omwille van samenvoeging van diensten;
 • professionalisering van de organisatiefuncties (HR, financiën, logistiek,…).

We zijn er ons van bewust dat het omzetten van de kansen in meerwaarden niet ‘automatisch’ verloopt. Maar dankzij een professioneel (veranderings)management zien we ons in staat om de verschillen te overbruggen en nieuwe werkwijzen te installeren.

Welke voordelen brengt een fusie voor de burger?
 • Behoud en versterking van de dienstverlening;
 • Het behoud van beide containerparken;
 • Flexibiliteit van de dienstverlening (bv. inwoners van Sint-Amands en Puurs kunnen in beide gemeentehuizen terecht);
 • Meer investeringsruimte voor nieuwe projecten;
Is de fusie niet vooral voordelig voor Sint-Amands?

Sint-Amands zal in de nieuwe constellatie inderdaad beschikken over meer investeringsmogelijkheden en een ruimer dienstverleningsaanbod. Anderzijds zal voor Puurs de aantrekkingskracht verhogen met het inbrengen van de toeristische kwaliteiten van Sint-Amands. Door de grotere schaal zullen beide besturen kostenvoordeel realiseren en over meer menselijke capaciteit beschikken. Tevens geeft dit voor Sint-Amands uitzicht op een verlaging van de personenbelasting.

Waarom niet fuseren met Bornem? Is dit niet het moment om te streven naar een grote fusie van Bornem, Puurs en Sint-Amands tot de gemeente Klein-Brabant?

Puurs en Sint-Amands kiezen bewust voor een fusie van 2 gemeentes. Ze hebben al een uitgebreide samenwerking met een gedeeld zorgbedrijf en de aanwerving van gedeelde medewerkers. Het fusieproces is een logische stap in de steeds nauwere samenwerking tussen de twee besturen.

Deze fusie sluit geen samenwerking of grotere fusie in de toekomst uit, maar we mogen ons niet laten ophouden. Bornem stapte niet mee in een gezamenlijk zorgbedrijf en gaf ook te kennen geen voorstander te zijn van een grotere fusie deze legislatuur, terwijl wij snel vooruit willen, gezien de stimuleringsmaatregelen van de Vlaamse Overheid. Maar voor de toekomst houden we alle mogelijkheden open.

Wat met de werk- en rechtszekerheid van het personeel?

Het is voor beide besturen duidelijk dat niemand (statutairen, contractuelen of een combinatie van beiden, werkzaam bij de gemeente, het OCMW of beiden) door de fusie zijn werk zal verliezen. Het voltallige personeel van de oorspronkelijke gemeenten en de respectievelijke OCMW ’s wordt van rechtswege overgedragen aan de nieuwe gemeente op de datum van de samenvoeging.  Alle in dienst zijnde personeelsleden krijgen dus een plaats in de nieuwe organisatie.

Zij behouden na overdracht aan het nieuwe bestuur de aard van het dienstverband, hun graad, hun administratieve en geldelijke anciënniteit, hun prestatieregeling en hun salaris.

Bij het samenbrengen van de twee RPR’s (rechtspositieregelingen) zullen er overgangsmaatregelen dienen te worden ingevoerd in hoofde van het huidige personeel (salarisschaal, toelagen, overeenkomsten, vergoedingen  …) in het bijzonder wanneer deze bepalingen niet meer voorzien worden in de nieuwe RPR.

Hetzelfde geldt voor het voltallige personeel van het OCMW en voor het personeel dat voor beide besturen werkt.

De 500 euro per inwoner wordt voorgesteld als een besparing, maar komt uiteindelijk toch ook van de belastingbetaler? Is dit niet eerder een schuldverschuiving dan een schuldovername?

De ‘fusiebonus’ maakt voluit deel uit van de Vlaamse begroting en het beleid dat de Vlaamse overheid voert rond het versterken van de bestuurskracht van gemeenten. Het maakt deel uit van de Vlaamse prioriteiten en de burgers betalen er niet extra voor.

De schuldovername bedraagt voor Puurs en Sint-Amands samen 13 miljoen euro. Deze bonus zorgt voor meer ruimte om te investeren en geeft uitzicht op verlaging van de personenbelasting. Daarnaast zorgt deze schuldverlaging voor een daling van de jaarlijkse rentelasten.

Rekening houdende met de kwijtschelding van de schulden: Kan de gemeentebelasting respectievelijk van 7,7 % (Puurs) en 8,3 % (Sint-Amands) naar beneden worden gebracht?

Doel van de fusie is inderdaad voordeel halen voor de gemeenten en voor de inwoners. De totale fusiebonus van bijna 13 miljoen euro dient om huidige openstaande leningen over te nemen. Dit kan ervoor zorgen dat toekomstige investeringen waar de gemeentebesturen voor staan, gefinancierd kunnen worden zonder de eigen inwoners daarvoor aan te spreken. Het is de bedoeling om de belastingdruk voor de inwoners van beide gemeenten na de fusie te verlagen naar 7,5%.

Welke naam krijgt de nieuwe gemeente?

Uiteraard heeft een nieuwe gemeente een nieuwe naam nodig. De naam voor de nieuwe gemeente wordt Puurs-Sint-Amands, waarbij uiting wordt gegeven aan de complementariteit van beide gemeenten. Puurs is een economisch sterke gemeente met heel veel werkgelegenheid. Sint-Amands heeft met haar idyllische ligging aan de Schelde dan weer een toeristische troef in handen. Het is wel belangrijk om te weten dat elke leefgemeenschap of deelgemeente haar naam  en eigenheid behoudt. Lippelo blijft Lippelo, Breendonk blijft Breendonk. Idem voor Liezele en Kalfort. Een Ruisbroekenaar blijft een Ruisbroekenaar, een Oppuursenaar blijft een Oppuursenaar. Enkel de overkoepelende, officiële naam verandert.

Is de fusie al definitief beslist of niet?

In het Vlaams Parlement is het decreet rond de fusie van Puurs en Sint-Amands tot de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands op woensdag 25 april 2018 definitief goedgekeurd. Na het advies van de Raad van State legde de Vlaamse Regering het samenvoegingsdecreet ter goedkeuring voor aan het Vlaams Parlement. Eind vorig jaar hadden de twee gemeenteraden al groen licht gegeven voor de fusie. Met zeven fusies, waarbij 15 gemeenten werden betrokken, wordt het aantal Vlaamse gemeenten van 308 naar 300 gereduceerd. De nieuwe gemeente start op 1 januari 2019.

Als de gemeentenaam verandert… wat betekent dit voor mij als inwoner?

De overheid stelt alles in het werk om de gemeentenaamwijziging zo veel mogelijk zelf door te voeren en door te geven aan betrokken partners. Zo hoef jij niets te regelen bij instanties die zijn aangesloten op de kruispuntbanken van het Rijksregister en bij instanties die het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) correct gebruiken. Dat zijn:

 • FOD Binnenlandse Zaken (Rijksregister);
 • FOD Financiën (belastingen, btw, kadastraal inkomen, onroerende voorheffing, … );
 • openbare instellingen van sociale zekerheid (RSZ, RVA, …);
 • ziekenfonds;
 • bpost.

Er zijn dus géén gevolgen voor je:

 • reispas;
 • rijbewijs;
 • verkeersbelasting;
 • ziekteverzekering;
 • omgevingsvergunning;
 • notariële akte en leningsakte;
 • inschrijvingsbewijs (roze kaart) en kentekenbewijs van je voertuig;
 • abonnement van de Lijn

Je moet in de loop van 2019 (heel jaar de tijd) wel met je identiteitskaart en kids-ID naar het gemeentehuis komen zodat de nieuwe gemeentenaam op de chip van je identiteitskaart wordt geregistreerd.

Een overzicht van wat je wel en niet hoeft te doen, vind je in dit passend overzicht:

20181217_Brochure_Wat te doen_V1

Wat als je een vereniging of onderneming hebt in Puurs of Sint-Amands?

De nieuwe gemeentenaam – en dus de adreswijziging – moet normaal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en opgenomen worden in de Kruispuntbank van Onder­nemingen (KBO). Maar geen zorgen, de betrokken overheidsinstanties werken aan een oplossing om administratieve lasten en bijhorende kosten voor jouw vereniging of onderneming te vermijden. Dus normáál – na enkele wetswijzigingen – wordt alles automatisch voor jou geregeld. Vergeet niet om zelf de nieuwe gemeentenaam aan te passen op toekomstige promotiematerialen, officiële documenten, facturen, … Dat mag pas vanaf 1 januari 2019, wanneer de fusie een feit is. Aan eerder afgesloten contracten hoef je niets te veranderen.

Welke besparingen zullen in de toekomst worden gerealiseerd?

Niet alleen zal op termijn een halvering van het aantal collegeleden (13 nu, in de eerstvolgende legislatuur 9, daarna 8 en uiteindelijk 7) gerealiseerd worden. Ook andere besparingsopties zijn zeer reëel: aankopen van licenties, verzekeringen, materiaal … zullen beperkt en efficiënter kunnen gebeuren. Er zal maar 1 website of 1 e-gov-pakket nodig zijn. Tegelijk zal meer gespecialiseerde dienstverlening kunnen uitgebouwd worden door de grotere schaal, waardoor we allicht minder externe ondersteuning (studiebureaus bijvoorbeeld) zullen nodig hebben.

Werd er een referendum georganiseerd?

Er is over de organisatie van inspraak voor de bevolking grondig nagedacht. Wij gaan voor een duidelijke communicatie naar de inwoners van Sint-Amands en Puurs. Dit start met de infomarkten op 15 en 22 juni 2017. Op deze infomomenten zullen medewerkers van beide gemeenten samen met IDEA Consult (een onafhankelijk studiebureau met ervaring in samenwerking en gemeentelijke fusies) op een interactieve manier toelichting geven bij de fusieplannen en wat dit voor jou betekent. Elk halfuur zal er een toelichting zijn waarna je de kans krijgt om bij de verschillende personen vragen te stellen en je eigen inbreng te doen.

Een fusiedossier is te complex om met een eenvoudige ja-neenvraag te beantwoorden. Wij vinden de mening van de mensen echt belangrijk en willen daarrond in dialoog gaan met eenieder die wil meedenken. We hopen ook op politiek vlak, de dialoog te kunnen voeren over de grenzen van meerderheid en oppositie. Een referendum rond het fusiedossier is niet aangewezen, omdat de ja-nee simplificatie eerder zorgt voor polarisatie dan voor draagvlak. We willen elke inwoner, elke vereniging, elke partij volwaardig betrekken bij deze belangrijke beslissing.

Zijn er ook gesprekken geweest met andere steden en gemeentes?

Ja. Er zijn gesprekken geweest tussen de gemeenten van Klein-Brabant. Uit deze gesprekken bleek evenwel dat enkel Puurs en Sint-Amands bereid waren op dit moment een concreet inhoudelijk fusieproject uit te werken. De burgemeester van Bornem is in dit fusieverhaal zeker betrokken en gevraagd geweest maar was niet geïnteresseerd in een grote fusie van Klein-Brabant.

Waarom kiezen Puurs en Sint-Amands voor elkaar?

Sint-Amands en Puurs zijn in feite al een stuk gefuseerd. Een groot deel van onze OCMW-activiteiten (woonzorgcentrum, assistentiewoningen en keuken) zijn al verenigd binnen het gezamenlijk zorgbedrijf met zetels in Puurs en Sint-Amands. Om de dienstverlening voor de inwoners te verbeteren, werden ook al gezamenlijke medewerkers aangeworven. Beide gemeenten maken tevens deel uit van dezelfde politie- en brandweerzone en van tal van andere samenwerkingsverbanden.

Sint-Amands en Puurs zijn al lange tijd sterk met elkaar verbonden. De gemeenten delen hun landelijke karakter. De inwoners vinden ook hun weg naar de voorzieningen in beide gemeenten.

Tegelijk zijn de gemeenten heel complementair. Puurs is een economisch sterke gemeente met heel veel werkgelegenheid. Sint-Amands heeft met haar idyllische ligging aan de Schelde dan weer een toeristische troef in handen.

Wie wordt burgemeester?

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 kennen we de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad van 29 raadsleden. De nieuwe gemeenteraad zal dan, zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen van de vorige jaren, een college van burgemeester en schepenen aanduiden. De bestuursmeerderheid zal dan ook de nieuwe burgemeester voordragen. Zowel de nieuwe gemeenteraad als het nieuwe schepencollege zullen minder leden tellen dan de huidige raden en colleges.

Welke postcode krijgen we?

bpost heeft voor alle fusiegemeenten beslist dat de postnummers van de deelgemeenten behouden blijven. De inwoners van Puurs kunnen dus verder het postnummer 2870 gebruiken, en deze van Sint-Amands het postnummer 2890.

Bijvoorbeeld:

Jan Verstraeten
Sint-Katharinastraat 245
2870 Puurs-Sint-Amands

Schrijf je als woonplaats de vertrouwde naam van je leefgemeenschap op? Dan komt je correspondentie ook nog goed terecht.

Jan Verstraeten
Sint-Katharinastraat 245
2870 Ruisbroek

Wat niet mag? Je leefgemeenschap als aanvulling tussen haakjes zetten. Want zo breng je de verwerkingsmachines van bpost in de war.

Jan Verstraeten
Sint-Katharinastraat 245
2870 Puurs-Sint-Amands (Ruisbroek)

20181105_bpost_Onepager_Puurs_Sint_Amands
Wat gebeurt er met het gemeentehuis?

Het uitgangspunt is dat de dienstverlening behouden blijft of zelfs verruimd wordt. De gemeentehuizen en andere diensten in Puurs en Sint-Amands blijven dus open.

Heeft de fusie directe gevolgen voor mijn vereniging?

Elke vereniging heeft haar eigenheid en daar hoeft omwille van een bestuurlijke fusie niets aan te veranderen. Verenigingen kunnen altijd beslissen om te fuseren met vergelijkbare verenigingen, maar dat is hun eigen keuze. Puurs en Sint-Amands hechten beiden veel belang aan het verenigingsleven en daar zal in de toekomst weinig aan veranderen. Voor het uitlenen van materiaal heeft dit voor verenigingen zelfs voordelen omdat het ter beschikking staande materiaal veel groter is en de verschillende verenigingen op piekmomenten beter kunnen worden geholpen (schaalvergroting).

Wordt er ook een nieuw logo gekoppeld aan de gemeentenaam?

Ja, de nieuwe gemeentenaam zal gepaard gaan met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. De burgers werden ook volop betrokken bij het onderzoek naar de identiteit van de nieuwe gemeente waaruit een nieuw logo is ontstaan.

Wat met de verschillen in samenwerkingsverbanden?

Beide gemeenten zitten op de meeste vlakken in dezelfde samenwerkingsverbanden. Denk maar aan de politie en brandweerzone. Maar er zijn ook verschillen. Zo droeg de gemeente Sint-Amands haar rioleringen over aan Pidpa en Puurs niet. Daarnaast exploiteert Puurs zijn containerpark zelf, terwijl Sint-Amands daarvoor samenwerkt met de afvalintercommunale Ivarem. We zitten in de komende maanden met de betrokken partijen samen om de beste opties voor de toekomst te bespreken.

Voor meer FAQ’s zie ook: