Nieuwe straatnamen

Identieke of sterk gelijkende straatnamen zijn niet mogelijk in de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands. Naar aanleiding van de verplichte wijzigingen voor de fusie, werd ook beslist om ook een aantal straatnamen aan te passen omdat de huidige situatie verwarring schept voor veiligheidsdiensten en postbedrijven. Om deze reden zal in sommige straten samen met een nieuwe straatnaam eventueel ook een nieuwe nummering worden doorgevoerd. 

In totaal krijgen 3 straten in Puurs en 2 straten in Sint-Amands een nieuwe naam en eventueel nieuwe huisnummers. De gemeentebesturen erkennen dat een adreswijziging de nodige ongemakken met zich meebrengt. De inwoners van de straten waarvan de naam wijzigt, hebben persoonlijk een brief ontvangen met meer informatie. 

Volgende identieke straatnamen worden gewijzigd:  

 • Puurs: Broekstraat en Kruisveld 
 • Sint-Amands: Kerkstraat en Schoolstraat 

Volgende sterk gelijkende straatnaam wijzigt van naam:

 • Heide in Puurs (Heidestraat in Sint-Amands blijft bestaan). 

Hoe verloopt de straatnaamwijziging? 

Opstellen lijst (december 2017) 

Op basis van een objectieve weging rond het aantal bewoners en ondernemingen in de verschillende straten werd beslist in welke gemeente 1 van de 2 identieke of sterk gelijkende straatnamen moet wijzigen. Op basis hiervan werd de definitieve lijst goedgekeurd door beide colleges van burgemeester en schepenen. 

Bewoners kregen inspraak (januari 2018) 

Alle bewoners en eigenaars van de betrokken straten werden begin januari 2018 aangeschreven en kregen tot 31 januari 2018 de mogelijkheid om hun keuze uit de voorgestelde of door de bewoners zelf voorgestelde nieuwe straatnamen door te geven.  

Keuze van nieuwe straatnamen (26 maart 2018) 

Het fusieteam bundelde de keuzes van de bewoners en eigenaars en legde de voorstellen voor aan de colleges van burgemeester en schepenen. De colleges stelden eind maart 2018 de nieuwe straatnamen voor aan de gemeenteraden, die deze nieuwe namen op 26 maart 2018 principieel goedkeurden:

Voorstel van nieuwe straatnamen

 • Sint-Amands
  • Schoolstraat: Baroniestraat
  • Kerkstraat: Oude Kerkstraat
 • Puurs
  • Heide: Puursheide
  • Broekstraat: Liezelbroek
  • Kruisveld: Reigerveld

Openbaar onderzoek (april-mei 2018) 

De volgende stap was een openbaar onderzoek over het voorstel voor de nieuwe straatnamen, gevolgd door behandeling van de eventuele bezwaren.

Het openbaar onderzoek liep van 4 april 2018 tot en met 3 mei 2018 . Het dossier lag in Puurs ter inzage bij de Infobalie van het Gemeentehuis, Hoogstraat 29 te 2870 Puurs, en in Sint-Amands ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bevolking, Livien Van der Looystraat 10 te 2890 Sint-Amands.

Eventuele bezwaren en/of opmerkingen konden aan het college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 29 te 2870 Puurs of Livien Van der Looystraat 10 te 2890 Sint-Amands, worden verstuurd.

https://www.puurs.be/nieuwsdetail/2897/bekendmaking-openbaar-onderzoek-van-de-straatnaamwijzigingen-in-puurs
https://sint-amands.be/403-bekendmaking-openbaar-onderzoek-van-de-straatnaamwijziging-in-sint-amands

Goedkeuring gemeenteraad (4 juni 2018) 

Na het openbaar onderzoek volgde de uiteindelijke vaststelling van de nieuwe straatnamen door beide gemeenteraden op maandag 4 juni 2018. 

Uitvoering (september-december 2018) 

De nieuwe straatnamen zijn bekend en nu is er nog voldoende tijd voor de betrokken inwoners, eigenaars en handelaars om de naamsverandering door te voeren. Een aantal instanties worden automatisch verwittigd. Eind december 2018 worden de nieuwe straatnaamborden geplaatst. 

Wanneer wijzigt mijn adres? 

De nieuwe straatnamen en huisnummers zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019. 

Wat met de postcodes? 

De postcodes 2870 en 2890 blijven behouden. 

Wie wordt automatisch verwittigd van mijn nieuwe adres? 

Om de hinder naar de burgers en bedrijven te beperken worden de volgende instanties automatisch ingelicht bij adreswijzigingen in het geval van een fusie: 

 • Via Informatie Vlaanderen: het Rijksregister, waardoor volgende instanties automatisch worden ingelicht: arbeidsongevallenverzekeraars, fondsen voor bestaanszekerheid, gewestelijke huisvestingsmaatschappijen, kassen voor jaarlijkse vakantie, kinderbijslag, Kind en Gezin, Sociale zekerheid, VDAB & ziekenfonds. 
 • Via Informatie Vlaanderen: nutsbedrijven (Telenet, Belgacom, Eandis, Pidpa, …) 
 • Via de gemeente: Centraal Referentieadressenbestand 
 • Via de gemeente: Open street maps 
 • Via de gemeente: de GPS-app Waze 

De Vlaamse overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur en de gemeenten onderzoeken momenteel hoe nog meer instanties (b.v. andere GPS-bedrijven, Kruispuntbank ondernemingen, inschrijvingen van voertuigen, inschrijving van dieren, …) automatisch kunnen ingelicht worden van de adreswijzigingen. 

Moeten ondernemingen en verenigingen waarvan de straatnaam of het huisnummer wijzigt een melding maken aan het Belgisch staatsblad? 

Ja. Dit wordt door het Belgisch Staatsblad gratis doorgevoerd als er een attest bijgevoegd is van de gemeentelijke overheid (dit geldt dan als betalingsbewijs), op voorwaarde dat de publicatie beperkt is tot die opgelegde adreswijzigingen. 

Kan ik een nieuw huisnummerplaatje krijgen? 

In geval van een verplichte verandering van huisnummer kan je bij de gemeente een gratis huisnummerplaatje (standaard uitvoering) afhalen. Je kan uiteraard ook een eigen huisnummer aanbrengen, zolang het nummer duidelijk leesbaar is. 

Wat met mijn identiteitskaart en andere documenten?  

Het gemeentebestuur nodigt iedereen persoonlijk uit wiens adres werd gewijzigd. Na deze uitnodiging moet je de nodige documenten laten aanpassen.